přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Sulanského
MŠ Sulanského

Vážení rodiče,

předáváme pokyny k prázdninovému provozu naší mateřské školy.

Prázdninový provoz na naší MŠ Sulanského2023docx

termíny otevření MŠ

Vážení rodiče,

prosíme vás o uhrazení kroužků na 2. pololetí.

Plavání – 16 lekcí – k úhradě 3 320 Kč (včetně dopravy) variabilní symbol 77 + VS dítěte . Lekce začínají 16.2.

Keramika – k úhradě 1 500 Kč
variabilní symbol 78 + VS dítěte.
Již zahájeno.

Platbu možno provést na účet školy či v hotovosti v ředitelne MŠ (po předchozí domluvě).

Zápis do mateřské školy bude probíhat elektronicky. Sledujte stránky školy a také MÚ Praha 11.

Den otevřených dveří proběhne 4.5.2023 od 15h do 16:30.

Přihlášky se vybírají 9.5.2023 od 7h do 13h a 10.5.2023 od 12h do 16:30.

Postup k registraci zápisu

Vážení rodiče,

MHMP schválil Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací, která byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 (pracovní název „Balíček pomoci Pražanům“) a s tím související podmínky pro čerpání podpory, jež byly schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.

Z toho vyplývá několik informací pro Vás.

V případě zájmu o tuto podporu od října je nutné si zažádat nejdéle do 26.9.2022, zpětně žádat není možné.

Na další měsíce si můžete zažádat do 15. v měsíci.

Vyplněnou žádost odevzdáte v ředitelně školy.

Podrobnosti, odkazy najdete jak na stránkách školy, tak na nástěnce u vstupu.

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Případné dotazy na tel. čísle 722 944 866.

Mgr. Renáta Klíčová, řed. školy

 

 

Vážení rodiče,

Dne 1.9.2022 od 16.30hod. se uskuteční v prostorách haly mateřské školy informační schůzka k novému školnímu roku pro všechny rodiče.

Dozvíte se všechny potřebné informace k provozu, úhradě, školnímu programu atd.

Co děti potřebují do MŠ najdete v kolonce dokumenty.

 

S pozdravem vedení školy.

Vážení rodiče,

v sekci Dokumenty naleznete vyhodnocení dotazníku.

Výše „školného“ v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, „školského“ zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:
(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.
Podle uvedené legislativy je stanovení „školného“ v kompetenci ředitelky mateřské školy, a to i pro všechna její detašovaná pracoviště. Mateřská škola je jediná právnická osoba, registrována pod jedním identifikačním číslem (IČ) jako jediná účetní jednotka.
Z toho vyplývá, že dle zákona o účetnictví jsou účetní data zpracovávána za celou organizaci jako jeden celek, tedy i za všechna detašovaná pracoviště MŠ. Částka je výsledkem výpočtu 50% neinvestičních nákladů na dítě za uplynulý kalendářní rok, proto se u jednotlivých škol liší.
Výše částky je kontrolována ekonomem úřadu městské části s účetnictvím školy, které nelze oddělovat.
Městská část výši neurčuje, ředitelky mateřských škol při stanovení výše školného postupují správně.

Od 3.6.2022 budou výsledky přijímacího řízení do mateřské školy vyvěšeny na hlavních dveřích a na dveřích ředitelny. Bude vyvěšen seznam přijatých i nepřijatých dětí.

 

Vážení rodiče,

 

v sekci Dokumenty naleznete přihlášku k letnímu prázdninovému provozu.

Zápis do naší mateřské školy bude probíhat elektronicky na adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Den otevřených dveří: 4.5.2022, 15:00 – 16:30

Příjem žádostí: 10.5.2022 7.30-13hod.  a  11.05.2020, 8:00 – 16:30

„Klademe důraz na individuální práci s dětmi na jejich rozvoj. Podporujeme pohybové dovednosti dětí.“

Kritéria pro přijetí naleznete v sekci Dokumenty

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci musíme plánovaný sobotní karneval zrušit. Akce se uskuteční v pátek 4.2. v dopoledních činnostech na třídách. Prosíme o zajištění masek.

 

Děkujeme za pochopení

Provoz mateřských škol na Praze 11 bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin. Je sestaven časový harmonogram (viz. tabulka v odkazu). Podrobné informace budou zveřejněny od 1.2.2022 na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2022.html