O inkluzi

Mateřská škola se již několik let věnuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zařazení dítěte s hendikepem do skupiny zdravých dětí má pozitivní vliv na jeho další rozvoj. Protože v předškolním věku se děti učí přirozeně nápodobou, poskytují zdravé děti vzory ostatním a podněcují je k dalším aktivitám.

Přijetí hendikepovaného dítěte do mateřské školy předchází konzultace s rodiči a prostudování odborných posudků. Na základě toho je pak vypracován dítěti Individuální výchovně vzdělávací plán.
Dítě může být přijato na zkušební dobu 3 měsíce, aby měly obě strany možnost posoudit průběh integrace.

Aby měla inkluze smysl, musí být přínosná pro obě strany. Jak pro dítě samotné, tak pro ostatní děti v kolektivu. Učí se vzájemně ohleduplnému soužití, akceptování odlišných potřeb a možností druhých.

V současné době probíhá inkluze ve všech 5 třídách. Ve třídách je 16—24 dětí, z toho je většinou 3 až 5 dětí s hendikepem. S dětmi pracuje pedagog a podle potřeby také asistent pedagoga. Ten se dítěti věnuje, pokud jeho hendikep vyžaduje vysokou míru podpory.

Ve škole pracuje několik speciálních pedagogů. Pedagogický kolektiv je plně kvalifikovaný. S pedagogy na třídách spolupracuje v současné době 10 asistentů pedagoga. Všichni asistenti mají potřebné odborné vzdělání. Asistenční služba je umožněna též díky čerpání finančních prostředků z grantů.

Do inkluze jsou zařazeny děti s vadami zraku, sluchu, s logopedickými problémy, děti s diabetem, s tělesným nebo mentálním hendikepem nebo Downovým syndromem. Část se však jedná o vady kombinované.

Pro zajištění optimální péče spolupracuje škola úzce s rodinou a také s řadou speciálních pedagogických center a dalších odborných zařízení. (viz SPC).

Společně se vždy snažíme najít nejlepší cestu pro další rozvoj dítěte. Spolu pak hledáme i možnosti pro zařazení dítěte do dalšího vzdělávání.

Naše zkušenosti ukazují, jaký význam má inkluze nejen pro dítě, ale také pro celou jeho rodinu. Přínosem je i pro ostatní děti a dospělé — je to společenský posun k humanitě. Malé děti neřeší postižení svých kamarádů. Berou je s naprostou samozřejmostí. Stejně tak i jejich rodiče. Obě strany tak získají hodně do dalšího života.

Pro všechny pedagogy znamená inkluze hodně práce, neustálé doplňování odborných znalostí a informací. Odměnou je však každý malý úspěch dítěte a spokojenost rodičů.