Naše školka

Mateřská škola Sulanského se nachází na Jižním Městě v blízkosti stanice metra C Háje. V současné době ji navštěvuje 100 dětí. Škola má 5 věkově smíšených tříd s počtem 16 až 23 dětí. Je tedy možné umístit sourozence do jedné třídy. Do všech tříd mohou být zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola má vlastí rozlehlou zahradu se vzrostlou zelení. Zahrada je vybavena prolézací věží s lezecí stěnou, pískovišti, korytem pro letní vodní hry a dalšími herními prvky.

Ve škole je krásná vstupní hala, která slouží jednak ke scházení a rozcházení dětí, ale také se zde pořádají pravidelné i příležitostné výstavy a kulturní akce (například vystoupení dětí z kroužků).

Je zde také velmi dobře vybavená keramická dílna, mikrotřída pro skupinové aktivity a kroužky a učebna logopedie.

Od 1. 1. 1993 škola vystupuje jako právní subjekt.

Pedagogický kolektiv je plně kvalifikovaný, pracuje v něm několik speciálních pedagogů. S učitelkami na třídách spolupracují v rámci inkluze také asistenti pedagoga.

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě je zpracován Školní vzdělávací program. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zpracován Individuální výchovně vzdělávací plán na základě jejich diagnózy a odborných posudků. Výchovně vzdělávací činnost je prováděna formou skupinové práce, s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Uplatňujeme individuální přístup k dítěti, respektujeme přirozené potřeby a podporujeme osobní rozvoj.

Při přípravě dětí na vstup do základní školy klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, na zvyšování úrovně pohybových aktivit, zručnost, zdokonalení grafomotorických dovedností a posilování sociálních aktivit a volních vlastností. Zaměřujeme se na odstranění logopedických vad před vstupem do školy. Při přechodu do základní školy spolupracujeme s rodiči, přilehlými spádovými školami, s pedagogicko–psychologickou poradnou a podle potřeby též se speciálními pedagogickými centry a dalšími odborníky.

Pro děti organizujeme v průběhu roku mnoho akcí. Školy v přírodě, lyžařský pobyt, rekreační a poznávací výlety. Jednou měsíčně zveme do školy divadelní soubory a nabízíme divadelní představení v mateřské škole.

Nabízíme také řadu zájmových aktivit pro děti, jako je plavání, keramika, fotbálek, atletika.

Organizujeme také akce pro celou rodinu či veřejnost – například podzimní pouť na školní zahradě, dětský karneval, besídky pro rodiče