Slůňata

Ve třídě s dětmi pracují

Nikola Nováková – paní učitelka

Jana Protivová – paní učitelka

Bc. Veronika Růžičková – asistentka pedagoga

Třídní vzdělávací program pro rok 2022/2023

PROČ?? ANEB PŘÍBĚHY S OTAZNÍKY

 

Tento rok pokračujeme v třídním programu, který je zaměřen na rozvoj všech znalostí a dovedností a slouží k rozvoji školních kompetencí. 

S příchodem nového měsíce děti čeká motivační příběh pro plnění dalších úkolů.

Víme, že děti v předškolním věku jsou velmi zvídavé, proto jsou příběhy laděny, tak abychom jim na jejich časté otázky odpověděly, ale také abychom jim ukázaly zajímavý svět kolem nás.

Příběhy mají i morální podtext vybízející k zamyšlení a posouzení chování – co je správné a co ne.

Dítě by se mělo naučit vyprávět a pochopit i morální podtext. Vyprávěním si procvičí paměť a vyjadřování v souvislých větách, ale i chápání abstraktních pojmů. Kamarádství, přátelství a empatií by se měly děti naučit a chápat jako životní krédo. Rozvoj řeči, samostatné vyjadřování a kamarádské chování jsou důležité atributy pro úspěšný vstup do školy.

K příběhu se váží hádanky, říkadla, pracovní listy, písnička – která slouží pro rozvoj logických a myšlenkových operací, probuzení fantazie, procvičování, pozornost a soustředění při poslechu slovního zadání, procvičování paměti, k nácviku přednesu s citovým prožitkem, rozšiřování slovní zásoby a tříbení jazykového citu.

Třídní program vychází ze školního vzdělávacího programu Mateřské školy v Praze 4, Sulanského 693 „Mozaika“, který je k nahlédnutí na hlavní nástěnce naší školy.

Cílem Třídního programu je, aby si děti pomocí krátkých příběhů upevňovaly své znalosti, rozvíjely školní kompetence, fantazii a hlavně posilovaly sebevědomí, samostatnost a spolupráci s vrstevníky.

Každý měsíc budou děti hledat barevnou obálku s motivačním příběhem, který dětem přečteme a společně rozebereme. Vždy děti budou čekat otázky, na které budeme hledat odpovědi – a tím upozorní děti na to, že kolem nás je plno zajímavých lidí, zvířat a rostlin. Pohádky mají morální podtext, vybízejí k zamyšlení a posouzení chování, aby děti rozlišily, co je správné a co ne. Prohlubují i pozitivní náhled na přírodu a motivují k její ochraně.

Hravou formou napomáhají k osvojení si školních kompetencích, zaměřují se na rozvoj slovní zásoby a mluvní obratnosti.

Zvířátka z pohádek budeme kreslit, modelovat, můžeme si na ně zahrát a také si o nich popovídáme nebo se naučíme písničku, říkanku, básničku a pohybovou hru. Poznávat je můžeme v hádankách či rozpočítadlech, zkusíme napodobovat a rozeznávat jejich hlasy.