MAXÍK

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Tento ucelený stimulační program je akreditován MŠMT a je určen pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do základní školy a také pro malé školáky, kterým se čtení, psaní a počítání ve škole příliš nedaří.
Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé.
Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým, zpětná vazba, jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.
Ze strany dospělého se uplatňuje laskavý přístup, který se vyhýbá stresujícím situacím, negativnímu hodnocení, mentorování a napomínání dítěte.

Ucelený program probíhá v 15 lekcích, které jsou zaměřeny na:
Nácvik pohybových stereotypů – stabilní postoj, správné sezení, dýchání, správný úchop psacího náčiní
Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči, správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného, všeobecné informace o sobě a okolí
Oblast zraková – zrakové rozlišování, zraková paměť, vizuomotorika
Oblast sluchová – rozvoj sluchového vnímání, rozlišování a paměti, audiomotorika (příjem informací sluchovou cestou a jejich zpracování do kreslené, psané nebo verbální podoby)
Oblast prostorové orientace – obecná orientace v okolí, v prostoru, kde se dítě pohybuje, orientace na vlastním těle, v opozici, na ploše
Oblast intermodality – schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání. Děti s tímto oslabením mají problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebuje názorné vedení v činnostech, podrobný návod na běžné denní činnosti. Je nesamostatné. Nechápe smysl ani zadání úloh.
Oblast seriality – v předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících, běžných činností za sebou (oblékání, hygiena…)
Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů potřebných k psaní.
Koncentrace pozornosti – zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění se na zadaný úkol

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční

HYPO

Stimulační program pro předškoláky

HYPO je ucelený stimulační program pro děti předškolního a mladšího školního věku k posílení percepčně – motorických a kognitivních funkcí včetně pozornosti.
Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv. práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti v první třídě základní školy kladeny.
Program je zpracován do deseti lekcí. Jedna lekce trvá jeden týden, dítě každý den plní 6-7 úkolů, úkoly se opakují každý den, ale stoupá jejich obtížnost. Do některých lekcí je vložena tzv. „práce s chybou“, dítě se tak učí adekvátně reagovat na situaci.

Program HYPO rozvíjí a posiluje následující oblasti:

Rozvoj pozornosti – pozornost je rozvíjena v rámci všech cvičení. Je nutným předpokladem k úspěšnému zvládnutí každého z úkolů, které dítěti předkládáme. K tomu, aby mohlo dítě úkol začít plnit, musí si nejprve pozorně vyslechnout instrukce, které mu nejprve lektor , pak rodič předkládá. Během programu se naučí, že když se na úkol nesoustředí, nechá se ovlivňovat okolnostmi, výrazně to snižuje jeho výkon (zapomíná, kde skončil, zapomíná instrukce apod.)
S pozorností jsou těsně spjaty zejména úkoly, zaměřující se na rozvoj následujících oblastí: krátkodobá paměť, vizuomotorická koordinace, zrakové a sluchové vnímání.
Samostatně je v programu rozvíjena oblast sluchové pozornosti – ta je pro školáka nesmírně důležitá. Většina instrukcí je mu předávána učitelem právě pomocí zvukových signálů. Má předem domluvený signál (zvonění minutky, hracího strojku, zvonečku…) má dítě začít plnit úkoly typu – vyjmenovat číselnou řadu, říci svoje jméno a adresu, zazpívat kousek známé písničky apod. Na začátku lekce si rodič připraví minutku a nastaví na ní zvonění po třech minutách. Poté zadá dítěti úkol, který má plnit pokaždé, když smluvený signál uslyší.
Kognitivní funkce – paměť, myšlení, řečové dovednosti a matematické představy
Paměť – na zrakové a sluchové podněty, na předvedené pohyby. Paměť na jména osob, věci ze seznamu, básničky, paměť na obrázky, pexesa
Myšlení – rozvoj funkcí zobecňování, konkretizace, schopnost úsudku, logické myšlení. Pojmenování věcí jedním slovem, přiřazování obrázků, hledání logických chyb, vymýšlení – co by se stalo, kdyby…
Řečové dovednosti – jednak posilováním oblastí, které s řečí souvisí, ale také přímo cvičením na rozvoj slovní zásoby, schopnost tvoření vět, pojmenování a popis obrázku, vymýšlení konce příběhu, vymýšlení slov na určitou hlásku…
Matematické představy – seznamování s matematickými pojmy slupec, řádek, dlouhý, krátký, méně, více, velký, malý…., odpočítávání od 1 do 10, řazení podle kritérií
Percepční (senzorické) funkce – sluchové, zrakové a prostorové vnímání – cvičení s minutkou, určování slabik, třídění obrázků, hledání cesty v bludišti, doplňování tvarů…,
Vizuomotorická koordinace – zahrnuje oblast zrakového vnímání a jemnou motoriku – vybarvování obrázků, dokreslování chybějících tvarů, bludiště, rozpočitadla, cvičení se čtvercovými sítěmi na dokreslování…

Terapeutický přínos programu HYPO

Pravidelná práce rozvíjí u dítěte potřebné pracovní návyky. Ačkoliv se s dítětem pracuje hravou formou, cvičíme zde schopnost dítěte přijmout zadaný úkol, pracovat na něm, dokončit jej a zkontrolovat. Pravidelnou prací rozvíjíme u dítěte také pocit zodpovědnosti, schopnost oddělit práci od zábavy. Učí se, že je potřeba vyvinout určité úsilí k dokončení úkolu.
Každodenní prací rodiče s dítětem dochází k posilování vzájemné vazby. Rodiče získávají přehled o tom, které oblasti je třeba u dítěte dále rozvíjet a podporovat. Rodič se učí, jak dítě zaujmout, motivovat k práci, popřípadě jednotlivé úkoly upravovat tak, aby odpovídaly možnostem a potřebám dítěte. Učí se rozeznat, co dítě od práce rozptyluje, kdy je vhodné zařadit přestávku v práci.
To vše velmi usnadní spolupráci rodičů s dítětem po nástupu do základní školy.