Vážení rodiče, milí přátelé,

Vzhledem k tomu, že se blíží 1.9.2020, ráda bych Vás tímto na začátku tohoto závazného sdělení pozdravila, popřála hodně zdraví a přidala přání co nejúspěšnějšího zvládnutí nového školního roku, které nám komplikuje epidemiologická situace, se kterou jste všichni poměrně dokonale denně obeznamováni prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Jsem přesvědčena o tom, že všechny nás spojuje společný zájem, a to zdraví a bezpečnost našich dětí. Dovoluji si k tomu přidat i můj zájem o zdraví a bezpečnost mých pedagogů a všech pracovníků školy.

Tudíž Vás prosím o mírnou shovívavost v případě, že některá opatření mnou nařízená se Vám budou zdát přemrštěná. Na základě doporučení Ministerstva školství a zdravotnictví jsem vytvořila tento manuál, který je závazný pro naši školu, jedná se o pravidla pro zdárný chod školy.

Jak jistě víte, docházka do školy může přinést určitá rizika a nemalá omezení.

Omlouváme se za ztížené podmínky, ale v našem i Vašem zájmu je ochrana dětí před riziky, která je v této situaci mohou ohrozit.

· U vstupu do budovy je nainstalován dávkovač s dezinfekčním prostředkem, které je nezbytné pokaždé při vstupu použít.

· Rodič zazvoní, paní učitelka převezme dítě, po té pedagog dítěti změří teplotu. Dítě s teplotou 37,2 a vyšší nebo s viditelnými příznaky nemoci nebude do MŠ přijato.

· Po předání dítěte paní učitelce, rodič neprodleně opustí budovy a areál školy.

· Následně paní učitelka dítě odvede do umývárny, kde si dítě již bez přítomnosti rodičů důkladně umyje ruce a opláchne obličej.

· Pokud dítě trpí alergiemi, které připomínají příznaky nemoci, je třeba dodat škole aktuální potvrzení od pediatra či imunologa, které stvrdí tuto skutečnost. Bez potvrzení nemůže dítě s příznaky nemoci školu navštěvovat.

· Prosíme o důslednou kontrolu zdraví Vašich dětí. V případě, že se během dne u dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude zajištěna izolace, okamžitě informován zákonný zástupce a hygienická stanice.

· Provoz školy zachováme v běžném režimu 6:30 – 17:00.

· Budeme se snažit zachovat stávající složení tříd. Děti budou co nejvíce pobývat venku.

· Každé dítě musí mít alespoň jednu roušku, kterou v označeném sáčku odevzdá rodič první den při nástupu. Tuto roušku potřebuje k tomu, aby došlo k primárnímu zabezpečení dětí pro případ, že se v zařízení vyskytne podezření či nákaza COVID-19. Škola rouškami disponuje, ale doporučujeme mít vlastní.

· Stravování bude probíhat v běžném režimu.

· Na škole budou dodržována maximální hygienická opatření. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, pomůcky, WC apod. Vše bude prováděno dle pokynů MŠMT.

· Kroužky, myšleno mimoškolní činnosti budeme i nadále realizovat.

Podrobné informace Vám ráda poskytnu na schůzkách s rodiči, pravidelných setkáních s ředitelkou a taktéž se na mě můžete kdykoli obrátit telefonicky.

Pro děti, které absolvují povinné předškolní vzdělávání bude v případě nutnosti poskytováno distanční vzdělávání, o jehož formě a průběhu budou zákonní zástupci v případě potřeby neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu , webových stránek a aplikací Lyfle.

Pokud dojde k jakékoli změně, informace Vám budou podávány jak na vstupní vchodové dveře jednotlivých tříd a primárně na webové stránky, které jsou oficiálním informačním kanálem školy.

Děkuji Vám opravdu moc za pochopení a podporu, moc se na Vaše děti těšíme a věřím, že vše společně zvládneme.

Více zde: https://www.msmh.cz/news/pruvodni-dopis-ministra-skolstvi/

Mgr. Renáta Klíčová

V sekci Dokumenty jsou publikovány dva dokumenty MŠMT z novému školnímu roku. Věnujte jim, prosím, také pozornost.