Projekty školy

Adventní muzicírování 29.11.2016
Projekt "Adventní muzicírování" nabízí dětem a pedagogům možnost společného setkání v rámci celé mateřské školy v předvánočním čase. Jeho cílem je spoluvytvářet příjemnou adventní atmosféru ve škole, umožnit spoluprožívání a vytvářet pocit pospolitosti.
Odemykání zahrádky - vítání jara 05.09.2016
Záměrem tohoto projektu je vzbudit v dětech zájem o probouzející se přírodu, poznávat znaky jarní přírody, poznávat první jarní květiny, ptactvo, jarní zvyky, objevovat hmyz, objevovat zázrak klíčení a rozvoje nového života. Vážit si života ve všech formách, vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pestrý, různorodý a pozoruhodný.
Zamykání zahrádky - adventní těšení 05.09.2016
V tomto projektu společně s dětmi přivítáme zimu a zahájíme adventní období. Děti se dozvědí, co znamená Advent a jak ho lidé prožívali v minulosti a dnes. Projekt nabízí řadu pedagogických záměrů. Posiluje u dětí úctu a citlivost k přírodě a k práci lidí v minulosti i dnes. Rozvíjí se jejich empatie a odpovědnost za sebe i dění kolem nich. Rozvíjí se povědomí o významu společně strávených chvil. Rozvíjí se smyslové vnímání. Děti vnímají přírodu kolem sebe, seznamují se s lidovými tradicemi. Vyjadřují svou představivost i zkušenosti v tvořivých činnostech.
Olympijské hry v mateřské škole 05.09.2016
Každoročně konaná akce je oslavou atletických disciplín a sportování vůbec. Je jí věnován celý týden na začátku června. Projekt probíhá jednak v mateřské škole - na její zahradě a jednak na hřišti FC Háje. Zúčastní se ho všechny děti mateřské školy bez rozdílu věku.
Noc s Andersenem 05.09.2016
Naše mateřská škola je přihlášena do celorepublikového projektu "Celé Česko čte dětem".V rámci tohoto projektu se jednou za rok koná "Noc s Andersenem". Je to zajímavá forma, jak strávit s dětmi příjemné chvíle s knihou a příběhem.
Inspirujeme se navzájem 05.09.2016
Tento projekt je určen pedagogům. Je součástí jejich průběžného celoživotního vzdělávání a sbírání zkušeností. Učitelky/lé a asistenti pedagoga z obou mateřských škol (MŠ Sulanského a MŠ Vestec)uskuteční vzájemné návštěvy na pracovištích v průběhu dvou měsíců.
Atletika do škol 05.09.2016
Kroužek atletiky vznikl na základě projektu Českého atletického svazu "Atletika do škol". V rámci tohoto projektu jsme získali základní atletickou sadu s míči, obručemi, různými druhy překážek, kužely a dalšími pomůckami. Sada je uzpůsobena tak, aby se děti s pomůckami naučily zábavnou formou správně běhat, skákat, házet.
Fotbálek 05.09.2016
Období předškolního věku je označováno jako "Zlatý věk", kdy se hlavní činností dítěte stává hra, učí se v ní dorozumívat mezi sebou a získávat další přátelské vztahy. Fotbal má být pro děti plnohodnotnou a kvalitní náplní jejich volného času a měl by jim přinášet radost a úsměv ve tváři.
Mluvení hrou 12.08.2016
Cílem projektu je zkvalitnění jazykového projevu dětí v mateřském jazyce. Zajištění celoroční výuky mateřského jazyka v mateřské škole. Cílem intervence je náprava komunikačních dovedností celkového projevu řeči dítěte v předškolním věku. Dovednosti dětí budou procvičovány formou přímé logopedické péče, jazykových cvičení, didaktických her v menší skupině i individuálně. Skupinová intervence jim hravou a zábavnou formou umožní překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou osobnost. Individuální logopedická intervence pomáhá upevňovat a procvičovat správnou výslovnost a komunikační schopnosti.
Den Země 12.08.2016
Cílem projektu je rozvoj vědomostí dětí a prohloubení jejich poznatků o přírodě a ekologii. 22.4. se slaví celosvětově Den Země. S dětmi si budeme povídat o naší planetě, o jejím ohrožení. O tom, co můžeme udělat pro její záchranu. O krásách přírody, o zvířatech a o tom kde a jak žijí, o rostlinách a stromech a jejich vývoji a mnohé další.