Slůňata

slunataVe třídě s dětmi pracují

Mgr. Simona Vyhňáková - paní učitelka

Telefon: 608 047 939

E-mail: simona.vyhnakova@post.cz

 

Monika Čiháková - paní učitelka

 

Bc. Jitka Krejčířová - asistent pedagoga

 

Ing. Ellen Temelová - asistent pedagoga


 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2017/2018se jmenuje

"Svět kolem nás"

 

V letošním školním roce se budeme s dětmi věnovat poznávání světa kolem nás. Budeme pozorovat přírodu, jak se mění v jednotlivých ročních období. Budeme se učit poznávat rostliny a živočichy, naučíme se přírodu ochraňovat. Přírodniny využijeme pro práci s dětmi a budeme je zkoumat všemi smysly. Dalším tématem bude poznávání lidského těla, péče o zdraví, hygiena a správné stravování.

Nezapomeneme ani na oblast techniky a vědy, budeme se věnovat estetickým výchovám - výtvarnému zobrazování, sestrojování, hudebním a dramatickým dovednostem. Během roku budeme prožívat a oslavovat všechny příslušné svátky podle lidových tradic, budeme se zajímat o historii.

Ve třídě nastolíme příznivé ovzduší, budeme hovořit o vztazích mezi lidmi, vezi dětmi ve třídě i v rodině. Budeme vytvářet pro děti podnětné, obsahově bohaté prostředí, veškeré činnosti budeme organizovat zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně.

Náš třídní vzdělávací program obsahuje i rozvoj estetického vnímání, ekologickou výchovu, podporu správného vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby dětí. Ve třídě budeme maximálně podporovat rozvoj řečových, jazykových a vyjadřovacích dovedností a schopností dětí. Veškeré aktivity budeme organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastí aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizace činnosti a pracovaly svým tempem.

Budeme vytvářet podmínky pro pohodu, vzájemné respektování dětí, prostor , čas a prostředky pro spontánní hru. Budeme vycházet z přirozených potřeb dítěte, kde je hra hlavní činností a má nezastupitelný význam pro seberozvíjení a učení dítěte.

Třídní vzdělávací program je připravený tak, aby každé dítě v rozsahu svých osobních pžedpokladů a možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dětí, na aktivity podporující samostatnost, rozvoj fyzických i rozumových schopností i na zdravý životní styl.