Zajímavosti

Fotbálek

Fotbalový kroužek je veden především formou různých her a soutěží, které podmiňují růst a vývoj organismu, zvyšují tělesnou zdatnost a odolnost a jsou prevencí nemocí, obezity apod. Má dětem přinášet radost, zábavu, kontakt s kamarády - naučit je, co je to fair-play, hrát v jeho duchu, ale také se fair-play chovat. Učí děti spolupráci, radosti ze společného úspěchu i podpory kamarádů, když se nedaří.

Kroužek trvá 45 minut až 1 hodinu. Náplň je pestrá s jasným zaměřením na některou z určených dovedností - délka jednoho cvičení se pohybuje kolem 5 minut, pak dochází ke změně, protože děti rychle ztrácejí pozornost a dochází k únavě. Je důležité, aby na sebe cvičení navazovala. Na závěr je zařazena chvilka zklidnění (cca 5 min)

Pohybové schopnosti u předškolních dětí se mohou lišit na základě stupně jejich pohybového vývoje, na tom, jak jsou doma vedeni k pohybovým aktivitám, jakým způsobem si hrají a kolik času tráví hrou venku. Měly by zvládat stoj na jedné noze, být schopné chodit po špičkách, skákat s rozeběhem, kopat do míče, chytat ho.... Naším cílem je vzbudit zájem o sport, rozvíjet v maximální možné míře pohybové dovednosti a v neposlední řadě získávat základní fotbalové dovednosti.

Naše činnost směřuje k těmto očekávaným výstupům:

 • Cvičit a zachovávat správné držení těla
 • Zvládat základní pohybové dovednosti
 • Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Cvičit prostorovou orientaci
 • Koordinovat lokomoci, polohy a pohyby těla
 • Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
 • Učit se ovládat dechové svalstvo
 • Učit se vyvynout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • Uvědomovat si svoji samostatnost, učit se orientovat ve skupině
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Uvědomovat si své možnosti a limity
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnar se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, anžit se ovládat svoje afektivní chování
 • Chápat prostorové pojmy
 • Orientovat se v prostoru i v rovině a částečně v čase
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Navazovat kontakty s dospělými
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • Spolupracovat s ostatními
 • Uplatňovat své individuální potřeby, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Respektovat potřeby druhých

ch - 05.09.2016

Zpět