Zajímavosti

Mluvení hrou

1) Skupinová intervence pro děti

Kolektivní intervence hravou a zábavnou formou umožňují překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou osobnost.

Aktivita zaměřená na celkový rozvoj schopností a dovedností dítěte:

  • zraková a sluchová percepce, paměť a diferenciace
  • prostorová a časoprostorová orientace
  • rytmizace
  • hygiena mluvidel
  • rozvoj sociálních dovedností (napodobováním jiných dětí rozvíjejí svůj mluvní apetit, slovní zásobu a pod.)

2) Individuální logopedická intervence

Individuální péče pro děti s narušenou komunikační schopností (NKS) a následná logopedická péče.

Náprava NKS:

  • tempo
  • slovní pohotovost
  • plynulost
  • celkový projev řeči
  • správná fixace hlásek

Skupinová intervence probíhá 1x týdně a 1x za měsíc schůzka s rodiči

Individuální intervence probíhá na základě diagnostiky klinického logopeda, lékaře (děti s kochleárním implantátem, narušená komunikační schopnost, mentální retardace, Downův syndrom).

ch - 12.08.2016

Zpět